Need Help ?
Call: +977- 087520009

राम्रा अभ्याशहरु

  • जुम्ला जिल्ला शिक्षा कार्यालयका राम्रा वा सफल अभ्यासहरु

    प्रकाशित मिती:  

    यस आर्थिक वर्ष-२०६९/०७०) मा गरेका राम्रा कार्यहरु ( Best Practices of Jumla ) : १ जुम्ला जिल्लाको ५ वर्षो जिल्ला शिक्षा योजना -२०६७।६८-२०७२।७३) को कार्यान्वयन आशातित रुपमा भईरहेको ।  २ एएए कार्यक्रम अर्न्तगत मितेरी विद्यालय कार्यक्रम सम्पन्न, र सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु विच सफल अभ्यासहरु आदान प्रदान कार्यक्रम । ३

    थप हेर्नुहोस