Need Help ?
Call: +977- 087520009

अब हुने नयाँ विज्ञापनमा शिक्षम सेवा अायोग समक्ष जिल्लाबाट माग गरिएका रिक्त शिक्षक सिट विवरण

प्रकाशित मिती:  

नयाँ विज्ञापनमा शिक्षम सेवा अायोग समक्ष जुम्ला जिल्लाबाट माग गरिएका रिक्त शिक्षक सिट विवरण  जुम्ला

 
श्री शिक्षक सेवा आयोग ,
सानोठिमी, भक्तपुर ।
 
प्रस्तुत विषयमा तहाँ शिक्षक सेवा आयोगबाट माग भए बमोजिम यस जिल्लामा  मिति २०६३।०१।११ देखि हालका मिति सम्म रिक्त भएका र हुने दरबन्दी विवरण  कार्यालयबाट तपशिल बमोजिम पर्ठाईएको  व्यहोरा अनुरोध छ ।
                                                                      
तपशिल 
 
          तह                             विषय                                                    दरबन्दी   कैफिएत
                            अंग्रेजी      नेपाली      गणीत     विज्ञान   सामाजिक
      प्राथमिक                                                                                         ३०
 निम्न माध्यामिक     ३             २              १                                             ६
      माध्यामिक         ३             १              ४            २                               १०
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prepared in website by :  Singh Raj Dangi, School Supervisor, DEO,Jumla.